🚚 Wysyłka w 24 H. Darmowa dostawa od 300 zł. 🚚 Wysyłka w 24 H. Darmowa dostawa od 300 zł.
Sortuj : Filtry :

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Budujemy odporności na start”

 

§1

[postanowienia ogólne]

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia 

w Konkursie „Budujemy odporności na start” (dalej: „Konkurs”). 


2. Organizatorem Konkursu jest ONE House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000455576, NIP: 527-26-91-848, REGON: 14661310000000, biuro@one-house.pl (dalej: „Organizator”).


3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Genactiv Trade Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Popiela 17A, 61-615 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000333958, NIP: 9721202218, REGON: 301169996 (dalej: „Fundator”).

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika (dalej: „Uczestnik”/ ”Uczestniczka”) wszystkich postanowień Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed wzięciem udziału w Konkursie. 


5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6. Konkurs jest prowadzony na profilu Fundatora na portalu Instagram znajdującym się pod adresem https://www.instagram.com/genactiv_colostrum/ (dalej: „Profil Marki”). 

 

7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu 

w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8 oraz na stronie internetowej, do której będzie odsyłał link zamieszczony na Profilu Marki https://www.facebook.com/Genactiv

Każda osoba ma możliwość pobierania, przechowywania i zapoznawania się z Regulaminem. 

 

8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r.

o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 zm.).  


9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Instagram ani inne serwisy czy portale. Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Mini Konkursu.


§2

[uczestnicy konkursu]

1. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełni łącznie następujące warunki: 

1) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zapoznała się i zaakceptowała postanowienia Regulaminu;

4) posiada aktywne konto na portalu Instagram i profil otwarty;

5) przestrzega postanowień Regulaminu oraz postanowień regulaminu portalu Instagram;

6) dokona Zgłoszenia Konkursowego w sposób wskazany w §3 ust. 2 Regulaminu;

7) może (ale nie musi) być rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku od 1 do 17 lat (dalej: „Dziecko”).

 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy i współpracownicy Organizatora lub Fundatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad Konkursem, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Fundatorem, a także członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

 

§3

[zasady konkursu]

 

1. Konkurs trwa od dnia 7 września 2023 r. od momentu publikacji posta konkursowego na profilu Instagram do 28 września 2023 r. do godziny 23:59. 

 

2. Zadaniem Uczestnika jest dokonanie zgłoszenia przez wykonanie następujących czynności (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”):

1) publikacja w formie zdjęcia/ galerii/ video (do decyzji Uczestnika), realizująca hasło: „Mój sposób na budowanie odporności całej rodziny z colostrum Genactiv" wraz z pokazaniem produktu Colostrum Genactiv (dowód zakupu nie jest wymagany).

2) oznaczenie Zgłoszenia hasztagiem #genactiv #budujemyodpornoscnastart.

3) Oznaczenie w Zgłoszeniu profilu marki @genactiv_colostrum. 

 

3. Zamieszczenie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu. 

 

4. Zgłoszenie Konkursowe może być zamieszczone w czasie trwania Konkursu wskazanym w ust. 1. 

 

5. Zgłoszenie Konkursowe może zawierać wizerunek Uczestnika, jednak nie może zawierać wizerunku osób trzecich. 

 

6. Zgłoszenia Konkursowe mogą być dokonywane jedynie w sposób określony w ust. 2 Regulaminu. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę zgłoszeń dostarczonych mu w inny sposób. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy opublikowali Zgłoszenie Konkursowe: 

a) naruszające przepisy prawa, Regulamin, regulamin portalu Instagram lub dobre obyczaje (w tym zawierające treści niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą);

b) mogące mieć negatywny wpływ na wizerunek lub renomę Organizatora lub Fundatora; 

c) promujące przemoc lub zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami;

d) zawierające oznaczenia (w szczególności znaki towarowe) podmiotów trzecich;

e) przedstawiające produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe lub substancje, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;

f) naruszające wizerunek osób trzecich lub do którego nie przysługują im wyłączne autorskie prawa majątkowe i osobiste;

g) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

h) tworzą fikcyjne konta/ profile na portalu Instagram;

i) w inny sposób naruszyli postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie.

8. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę również zgłoszeń zamieszczonych przez Uczestników, którzy nie spełnili innych warunków określonych w treści Regulaminu.

 

9. Wykluczenie Uczestników z Konkursu w oparciu o w/w przesłanki może nastąpić na każdym etapie trwania Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu. 

 

§4

[nagrody]

 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

1) 1 (słownie: jeden) zestaw nagrody głównej (dalej: „Nagroda Główna”); 

Na Nagrodę Główną składają się: 

a) Thermomix TM 6 

b) produkty Genactiv Colostrum: Colostrum z Maliną Genactiv, tabletki do ssania 60 sztuk, Colostrum Junior Genactiv, zawiesina 150 ml, Colostrum z Bananem Genactiv, proszek, 30 saszetek, Colostrum Genactiv, kapsułki, 60 sztuk,

c) obrandowane logo Genactiv akcesoria: piórnik, notes, butelka sportowa, worek "na WF", lunchbox i kubek 

o łącznej wartości jednostkowej 6 521,22 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych i 22 grosze brutto) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 652 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych) na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991.

2) 2 (słownie: dwa) zestawy nagrody za 2 i 3 miejsce (dalej: „Nagroda za 2. i 3. miejsce”); 

Na Nagrodę za 2. i 3. miejsce składają się: 

a) odkurzacz Dyson V12

b) produkty Genactiv Colostrum: Colostrum z Maliną Genactiv, tabletki do ssania 60 sztuk, Colostrum Junior Genactiv, zawiesina 150 ml, Colostrum z Bananem Genactiv, proszek, 30 saszetek, Colostrum Genactiv, kapsułki, 60 sztuk,

c) obrandowane logo Genactiv akcesoria: piórnik, notes, butelka sportowa, worek "na WF", lunchbox i kubek

o łącznej wartości jednostkowej 3 525,22 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze brutto) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 352 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych) na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991.

3) 10 (słownie: dziesięć) zestawów nagród dodatkowych (dalej: „Nagrody Dodatkowe”); 

Na Nagrodę Dodatkową składają się: 

a) produkty Genactiv Colostrum: Colostrum z Maliną Genactiv, tabletki do ssania 60 sztuk, Colostrum Junior Genactiv, zawiesina 150 ml, Colostrum z Bananem Genactiv, proszek, 30 saszetek, Colostrum Genactiv, kapsułki, 60 sztuk,

b) obrandowane logo Genactiv akcesoria: piórnik, notes, butelka sportowa, worek "na WF", lunchbox i kubek

o łącznej wartości jednostkowej 526,22 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć złotych i 22 grosze brutto) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 52,6 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych) na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991.

 

§5

[wyłonienie zwycięzców]

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń Konkursowych oraz wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wybrane przez Organizatora.

2. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy prawidłowo przesłali Zgłoszenie Konkursowe wyłoni 13 zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy”), którym zostanie przyznana 1 Nagroda Główna, 2 Nagrody za 2. i 3. Miejsce oraz 10 Nagród Pocieszenia. 

3. Nagrody zostaną przyznane autorom zgłoszeń, które spełnią w/w wymagania Konkursowe oraz w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób zrealizują Zadanie Konkursowe według Komisji Konkursowej. 

4. Wyniki Konkursu będą podane do publicznej wiadomości do dnia 06 października 2023 r. w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie na Profilu Marki. Wskazanie Zwycięzców nastąpi przez podanie nazw profili używanych przez Zwycięzców w portalu Instagram. 

 

5. Trzem Zwycięzcom, których Zgłoszenie Konkursowe zostanie uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne zostanie przyznana Nagroda Główna oraz Nagrody za 2. i 3. miejsce.

 

6. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu Zwycięzcy Nagród  są zobowiązani przekazać Organizatorowi (na przykład przez przesłanie wiadomości prywatnej na portalu Instagram):

1) swojego imienia nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail;

2) adresu do wysyłki Nagród.

 

7. Niedostarczenie informacji lub dokumentów wskazanych w ustępie 6, we wskazanym terminie oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.

 

8. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagrody z przyczyn dotyczących Zwycięzców, takich jak podanie błędnego adresu lub nieodebranie przesyłki.

 

9. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany Organizatorowi przez danego Zwycięzcę. 

 

10. W przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę, nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora. 

 

11. Zwycięzca zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania Nagrody do zamieszczenia posta z nagrodą i wizerunkiem swoim lub Dziecka na swoim profilu na Instagramie z oznaczeniem profilu @genactiv_colostrum i #genactiv #budujemyodpornoscnastart 

 

§6

[dane osobowe]

 

1. Regulamin określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych Uczestników.

2. Administratorem danych osobowych jest ONE House sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455576, NIP: 5272691848, REGON: 146613100, gdpr@one-house.pl.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

4. W ramach Konkursu przetwarzane są następujące dane:

1) dane osobowe Uczestnika w postaci imienia i nazwiska lub innego oznaczenia konta, którym Uczestnik posługuje się na portalu Instagram;

2) wizerunek Dziecka zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym;

3) dane ujawnione przez Uczestnika podczas procedury konkursowej, w tym dane Dziecka podane przez Zwycięzców Nagród.

 

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest organizacja Konkursu, obsługa zgłoszeń, wyłonienie Zwycięzców, informowanie o wynikach Konkursu oraz przyznanie i wysłanie nagród.

 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz okres niezbędny do przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem. Dane Zwycięzców będą przechowywane przez okres niezbędny do przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem oraz przez okres wynikający z przepisów prawa związany z przechowywaniem dokumentacji podatkowej. 

 

7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi informatyczne oraz innym podmiotom, które współpracują  z Organizatorem przy organizacji Konkursu.

 

8. Dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom, które zapewnią wysyłkę Nagrody do Zwycięzców. 

 

9. Organizator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Organizatora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Organizatorowi usługi informatyczne. Organizator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

 

10. Dane osobowe Uczestników będą również udostępnione Fundatorowi, który będzie je przetwarzał jako odrębny administrator. 

 

11. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Organizator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

12. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

13. Organizator nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

14. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Organizatorem. 

 

§7

[prawa autorskie i pozostałe warunki prawne]

 

1. Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik oświadcza, że:

1) jest wyłącznym autorem i przysługują mu do niego wszelkie prawa autorskie (osobiste i majątkowe);

2) jego zgłoszenie nie narusza osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich;

 

2. Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z ich zdjęć i video związanych z Konkursem.

 

3. Licencja obejmuje upoważnienie do korzystania ze zdjęć i video związanych z Konkursem na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono  - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

4. Organizatorowi i Fundatorowi przysługuje prawo korzystania ze zdjęć i video związanych z Konkursem w dowolnych celach, w tym także w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych. Zdjęcie lub video może zostać opatrzone logiem Organizatora lub Fundatora i w takiej formie może być następnie eksploatowane.

 

5. Organizator i Fundator mają prawo upoważnić inne osoby do korzystania ze zdjęć i video w zakresie uzyskanej licencji.

 

6. Uczestnik, którego wizerunek znajduje się na zdjęciu lub video związanym z Konkursem, wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora i Fundatora z tego wizerunku. 

 

7. Uczestnik, będący rodzicem/ opiekunem prawnym Dziecka, którego wizerunek znajduje się na zdjęciu lub video związanym z konkursem wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora i Fundatora z wizerunku Dziecka. 

 

8. Wizerunek Uczestnika i Dziecka może być rozpowszechniany w każdej formie, każdy sposób i w każdym celu. W szczególności w/w wizerunek może być rozpowszechniany w celach marketingowych lub reklamowych, w tym przez publikację Zgłoszenia Konkursowego na profilach społecznościowych Organizatora i Fundatora oraz ich stronach internetowych. 

 

9. Zgoda obejmuje możliwość udostępniania wizerunku w Internecie bez żadnych ograniczeń. 

 

10. Zgoda na korzystanie z wizerunku zostaje udzielona przez Uczestnika na czas nieograniczony.

 

 

 

§8

[postanowienia końcowe]

 

1. Reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać w szczególności w formie pisemnej na adres Organizatora (ONE House Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728) lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@one-house.pl. Rekomendowanym jest, aby reklamacja zawierała imię i nazwisko osoby składającej reklamację, dane umożliwiające skontaktowanie się z tą osobą po rozpatrzeniu reklamacji oraz opis przyczyny składania reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: kontakt@one-house.pl.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności 

w przypadku, gdy żadne Zgłoszenie Konkursowe nie spełni warunków Regulaminu.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2023 r.

 

 

Koszyk
Do darmowej dostawy zostało Tobie
GRATULACJE MASZ DARMOWĄ DOSTAWĘ
Z wliczonym podatkiem. Koszt wysyłki obliczony przy kasie.
Formy płatności:
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • PayPal
  • Przelewy24
  • blik
  • Visa
  • Mastercard
  • płatność za pobraniem
Formy dostawy:
  • DHL
  • InPost

Koszyk
Twój koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty.

Kontynuuj zakupy