Sortuj : Filtry :

Regulamin sklepu internetowego

1. SŁOWNICZEK

Sprzedający - GENACTIV TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-615), przy ul. Popiela 17A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000333958, posiadająca NIP 9721202218 oraz kapitał zakładowy w wysokości 344.600,00 zł. Organem upoważnionym do reprezentowania Sprzedającego jest jego zarząd.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy - platforma internetowa, której administratorem jest Sprzedający, dostępna w domenie genactiv.pl oraz genactiv24.eu, za pośrednictwem której Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

Towary – produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym.

Konto - zgłoszony przez Klienta i zapamiętany w systemie Sklepu Internetowego zbiór zasobów, w którym zapisane są dane Klienta oraz informacje o realizowanych umowach.

Zamówienie - mające postać formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oświadczenie woli Klienta zakupu Towaru.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

Polityka Prywatności - dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 2. W zakresie utrzymywania Konta niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia Zamówienia.
 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania Zamówień bądź korzystania z usług niezbędne jest posiadanie komputera bądź urządzenia mobilnego, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany w ustawieniach Konta bądź Zamówieniu.
 5. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy założyli Konto.
 6. Informacje podane podczas rejestracji w Sklepie Internetowym lub składania Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy sprzedaży będące wynikiem podania przez Klienta informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych.

 

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych Klienta oraz wybór sposobu dostawy i płatności a następnie zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wybranie przycisku "Zamawiam i płacę". Do momentu wybrania przycisku "Zamawiam i płacę" istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji, jak również rezygnacji z Zamówienia przez Klienta.
 3. Niezwłocznie po wybraniu przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę", na jego adres mailowy zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedającym.
 4. Klient może założyć Konto. Proces składania Zamówienia po zalogowaniu się do Konta jest taki sam, jak przy zakupach bez Konta, w tym wypadku jednak formularz Zamówienia jest automatycznie uzupełniany o dane Klienta zapisane na Koncie.

 

4. KONTO

 1. W celu założenia Konta Klient powinien podać, w oznaczonym w Sklepie Internetowym miejscu, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, z której korzysta oraz dowolne hasło, składające się ze znaków alfanumerycznych, a następnie zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności i wybrać przycisk "Załóż konto".
 2. Niezwłocznie po wybraniu przez Klienta przycisku " Załóż konto", na stronie Sklepu Internetowego pojawi się komunikat z potwierdzeniem założenia Konta. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy na czas nieokreślony o utrzymanie Konta pomiędzy Klientem i Sprzedającym.
 3. Klientowi nie wolno udostępniać Konta innym osobom, w tym ujawniać hasła do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 4. Umowa o utrzymanie Konta może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Sklepie Internetowym w zakładce Kontakt, drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@genactiv.pl bądź pisemną na adres Sprzedającego. Sprzedający może wypowiedzieć tę umowę z ważnych przyczyn (w szczególności w przypadku zaprzestania prowadzenia Sklepu Internetowego) i z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

5. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów prezentowane na stronie Sklepu Internetowego obejmują podatki. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość wskazywana jest odrębnie w procesie składania Zamówienia.
 2. Klient powinien zapłacić cenę oraz koszty transportu i dostawy (jeśli takie są) w terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedający może zmieniać ceny Towarów, w tym przeprowadzać akcje promocyjne i wyprzedaże. Takie zmiany nie mają wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed ich wejściem w życie.

 

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży rozpoczyna się proces jej realizacji przez Sprzedającego. Klienci, którzy posiadają Konto mają możliwość – po zalogowaniu – monitorowania stanu realizacji Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego
 2. Podany na stronie z opisem Towaru czas wysyłki liczony jest od:

  a) zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego płatności, jeżeli Klient wybrał opcję przedpłaty,
  b) złożenia Zamówienia, jeżeli Klient wybrał opcję płatności za pobraniem.
 3. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję odbioru osobistego, Towar będzie gotowy do odbioru po upływie czasu wysyłki.
 4. Czas dostawy to czas wysyłki plus czas realizacji usługi przesyłki przez przewoźnika, który wynosi do 72 godzin.

 

7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku zaś: 

a) gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

b) gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia objęcia w posiadanie pierwszego Towaru,

c) innych umów– termin do odstąpienia od nich liczony jest od dnia zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego (Genactiv Trade sp. z o.o., ul. Popiela 17A, 61-615 Poznań, sklep@genactiv.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedającego www.genactiv.eu/strona/kontakt. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedający prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa do odstąpienia przed jego upływem.

4. Jeżeli w ramach jednego Zamówienia Klient zakupił więcej niż jeden Towar, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient nie ponosi kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, które będzie musiał ponieść.

6. Zwrot Towaru, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.

7. Towar powinien być zwrócony na adres: Genactiv Trade sp. z o.o., ul. Popiela 17A, 61-615 Poznań.

8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. REKLAMACJE

 1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.
 2. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego w przypadku wad Towaru, a także jeżeli działania Sprzedającego przewidziane w niniejszym Regulaminie, w szczególności dotyczące utrzymania Konta, są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacja może zostać złożona na piśmie bądź drogą elektroniczną na adres: sklep@genactiv.pl i powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) Klienta, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazanie oczekiwanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail lub adres poczty tradycyjnej.
 7. Sprzedający nie przyjmuje Towarów odsyłanych za pobraniem.
 8. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego oraz przedstawianej Klientowi do akceptacji.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający może zmienić niniejszy Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką może m. in. być:
  a)konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego,
  d) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich,
  e) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  f) przeciwdziałanie nadużyciom,
  g) poprawa obsługi Klientów,
  h) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający poinformuje o tym Klientów na stronie Sklepu Internetowego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian. W przypadku, gdy zmiany dotyczą warunków świadczenia usługi utrzymania Konta, Sprzedający zawiadomi o nich Klientów posiadających Konto w drodze korespondencji mailowej z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. W braku akceptacji zmian Klient może rozwiązać umowę o utrzymanie Konta przed wejściem w życie zmian. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów realizowanych na podstawie Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 6. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Więcej informacji Preferencje plików cookie.

Koszyk
DO DARMOWEJ DOSTAWY ZOSTAŁO:
GRATULACJE MASZ DARMOWĄ DOSTAWĘ
Z wliczonym podatkiem. Koszt wysyłki obliczony przy kasie.
Formy płatności:
 • Apple Pay
 • Mastercard
 • PayPal
 • Visa
 • płatność za pobraniem
 • Przelewy24
 • blik
 • Visa
 • Mastercard
Formy dostawy:
 • DHL
 • InPost

Koszyk
Twój koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty.

Kontynuuj zakupy